Korrespondenterna: När brunnen sinar

  Korrespondenterna tar upp globala frågor genom människors berättelser. Ett reportagemagasin som med lust, nyfikenhet och engagemang skildrar sammanhang i världen med ett personligt berättande.

  Bristen på vatten är det största hotet mot mänskligheten i dag. I många fall leder det till förstörda jordbruk, undernäring, dålig hälsa, krig och folkomflyttningar. Reportage från USA, Indien och Libanon.

  LÄROPLANSMÅL – Lgr11
  Ur det centrala innehållet – Biologi 7-9

  Natur och samhälle
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

  Ur det centrala innehållet – Geografi 7-9
  Livsmiljöer
  • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

  Eleverna ska i Geografi ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

  LÄROPLANSMÅL – Lgy11
  Ur det centrala innehållet – Naturkunskap Gymnasiet:

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

  Eleverna ska i Naturkunskap ges förutsättningar att utveckla:
  2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
  3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
  Korrespondenterna: När brunnen sinar
  "Vatten är av avgörande betydelse för alla kända former av liv..."- Nationalencyklopedin
  Filmfakta
  • Ämne : Biologi, Geografi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år
  • Speltid : 29 minuter
  • Språk : Diverse
  • Textat språk : Svenska
  • Produktionsår : 2017
  • Land : Sverige
  • Genre : Dokumentär
  • Pris : 690
  • Leverantör : ETS Media
  • Produktion : SVT
  Artikelnummer: ETS5120