Antropocen – människans tidsålderVår värld har gått in i en ny era. Vi brukar kalla det ”människans tidsålder”, eller antropocen. Idag är människans påverkan på naturen så stor att den håller på att förändra vår planet i grunden. Filmen går igenom vad antropocen är. I tre animerade exempel får vi se andra tillfällen i historien då människan ställts inför liknande utmaningar som nu. Du får höra forskare, filosofer, aktivister med flera som ger sin syn på utmaningarna, och på vad man kan göra. För vår civilisation är detta en ödesfråga: Kommer vi att kunna anpassa oss till denna nya värld som vi själva har skapat?

Innehåll:
Inledning
Oviljan att anpassa sig
Industrialism och konsumtionssamhälle
Det alltför komplexa samhället/svårigheten globala samarbeten
Kan vi förhindra att vårt samhälle kollapsar?
Paradoxen Kina
De goda exemplen - miljörörelser av olika slag

Ur Lgr11 och Lgy11
Ur det centrala innehållet – Geografi 7-9:

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. • Klimatförändringar, olika förklaringar och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternative drivmedel.
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Eleverna ska i Geografi ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
• Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7-9:
• Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Ur det centrala innehållet – Historia 7-9:
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor.
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Eleverna ska i Historia ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Ur det centrala innehållet – Biologi 7-9:
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ur det centrala innehållet – Naturkunskap Gymnasiet:
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Eleverna ska i Naturkunskap ges förutsättningar att utveckla:
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gymnasiet:
• Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
• Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla:
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Antropocen - människans tidsålder
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Geografi, Historia, Naturkunskap
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 45 minuter
 • Språk : Engelska, Franska, Spanska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2015
 • Land : Frankrike
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : ETS Media
 • Produktion : Paprika Films/ Wild Touch Prod/ Planete
Artikelnummer: ETS5077