Världens modigaste flickor

När skolorna i Tanzania har lov börjar säsongen för könsstympning. Trots att det är olagligt så stympas tusentals unga flickor varje år, med förödande resultat. Med risk för sina liv tvingas barn som 12-åriga Rosie fly från sina familjer för att undgå det livsfarliga ingreppet. Enda säkra platsen är ett sk "safe house", ett skyddat boende som drivs av aktivisten Rhobi Samwelly.

I flera länder och kulturer, både kristna och muslimska, tror man fortfarande att flickor som inte blir könsstympade blir promiskuösa och får inte samma pris i kor som en könsstympad flicka får när hon gifts bort. Polisen Sijali Nyambuche och hennes team tillsammans med det skyddade boendets personal jobbar dag och natt för att bekämpa denna tusenåriga tradition.

När säsongen är över reser Rhobi landet runt med flickorna för att tala deras familjer tillrätta. Vissa får återvända hem med en försäkran från familjerna att inte tvinga deras döttrar till könsstympning och andra flickor får stanna kvar på det skyddade boendet. Det här är, trots ämnet, en vacker, inspirerande och hoppfull film om modiga unga flickor som står upp för sina mänskliga rättigheter och som kämpar för förändring.

* Leveranstid är 5 arbetsdagar *

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Centralt innehåll – BIOLOGI 7-9
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Ur det centrala innehållet – NATURKUNSKAP Gymnasiet
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Ur det centrala innehållet – SAMHÄLLSKUNSKAP Gymnasiet
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Världens modigaste flickor
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap, Värdegrund
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 59 min
 • Språk : Engelska, Swahili
 • Textat språk : Svenska
 • Regissör : Giselle Portenier
 • Produktionsår : 2018
 • Land : Kanada
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5147